Fler arbetslösa i Halland under 2013

Under det kommande året väntas en fortsatt svag tillväxt av den svenska ekonomin, vilket sätter sina spår på den halländska arbetsmarknaden.

Fler arbetsgivare är pessimistiska om framtiden nu jämfört med i våras. Mest pessimistiska är arbetsgivare inom Bygg och anläggning samt industrin. Sysselsättningen beräknas minska med 800 personer under 2013 och arbetslösheten beräknas stiga från 10 500 till 11 400 personer i slutet av nästa år.

Sysselsättningen minskar under 2013 

Inom alla branscher har arbetsgivarna blivit mer pessimistiska om utvecklingen, även om det går att skönja vissa variationer. Företag inom bygg- och anläggningssektorn är mest negativa, därefter följer industriföretagen. Inom såväl bygg- och anläggningssektorn som inom industrin förväntas en minskad sysselsättning under 2013. Även inom den privata tjänstesektorn, som under en lång period har haft en mycket god sysselsättningsutveckling, förväntas en svagt negativ utveckling. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen i länet kommer att minska svagt under sista delen av 2012 och något kraftigare under 2013.  

Arbetslösheten väntas öka under 2013 

Den negativa trenden med en ökande arbetslöshet förväntas fortsätta året ut. Även under 2013 bedöms arbetslösheten i länet att öka. Arbetsförmedlingen uppskattar att arbetslösheten kommer att hamna på 10 500 personer som genomsnitt för fjärde kvartalet 2012 för att öka med ytterligare 900 personer till en arbetslöshet på ca 11 400 personer för fjärde kvartalet 2013. 

Utmaningar på länets arbetsmarknad

I takt med att konjunkturen försämras och arbetslösheten stiger, ökar inflödet av arbetslösa som står nära arbetsmarknaden till Arbetsförmedlingen. Det betyder att arbetslösa med långa arbetslöshetstider riskerar att hamna "längre bak i kön". När arbetslösheten stiger ökar risken för att fler människor drabbas av långtidsarbetslöshet och fastnar i ett utanförskap. 

Vissa grupper av individer har svårare än andra att hitta en varaktig sysselsättning. Arbetsförmedlingen har identifierat dessa grupper som så kallade utsatta grupper, vilka ofta behöver stöd från Arbetsförmedlingen och andra aktörer för att kunna konkurrera på om jobben. De utsatta grupperna är: 

  • Personer med högst förgymnasial utbildning.
  • Utrikes födda, särskilt de födda utanför Europa.
  • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, i synnerhet ungdomar.
  • Arbetslösa äldre (55-64 år). 
     

 Läs mer om arbetsmarknadsutsikterna för Hallands län

Sidan uppdaterad 2013-02-28