Öppna Företag

Öppna Företag är en ideell organisation för företagare i Varberg där syftet är att skapa ett bättre samhällsklimat och stärka företagens konkurrenskraft i en tid av samhälleliga utmaningar.

Genom ett initiativ av en företagare i Varberg, Mathias Frenzel, startade näringslivet i Varberg ett projekt – föreningen Öppna Företag. Syftet var att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet hos företag som verkar i Varbergs kommun. Antalet företag som vill bli medlemmar ökar successivt genom ett engagerat förankringsarbete av styrgruppen. Målsättningen är att inom ett år ha minst 25 av de mest tongivande företagen i Varberg anslutna till projektet, där varje företag förbundit sig att aktivt arbeta för positiva värderingar som inkluderar alla människor oavsett religion, kultur och läggning.

Öppna Företag är en non-profit-organisation som drivs med ideella krafter med undantag av ett mindre initialt startbidrag från Marknad Varberg, kommunens näringslivsutveckling.

Öppna Företag arbetar med opinionsbildning i olika sammanhang och med kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet hos svenskt näringsliv med start i Varbergs kommun. Genom att erbjuda medlemsföretagen föreläsningar, seminarier och workshops ska kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och  lönsamhet öka. Detta i sin tur bidrar förutom till ett vänligare samhälle att Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående exportland och ett välmående land att leva i.

Projektet ska verka under 3-5 år eller längre. Initialt rekryteras företag till projektet, men efterhand kan ringen vidgas med deltagare från banker, idrottsföreningar, offentliga arbetsplatser, fackföreningar etcetera. Projektgruppen/styrelsen består av representanter för privata och kommunala bolag. För samordning har anställts en projektledare.

Medverkande i styrgruppen är initiativtagaren Mathias Frenzel SWT Development, Björn Sjöström (bilden) Varbergs Energi, Martin Andersson Marknad Varberg samt projektledare Emma Steinwall.

Läs Öppna Företags Filosofi > 

Sidan uppdaterad 2016-11-01